fbpx

เกี่ยวกับเรา

photovoltaic, solar system, energy-2814504.jpg

บริษัท บิ๊กสไมล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เป็นบริษัทของคนไทยรุ่นใหม่ ที่มีความทุ่มเท มุ่งมั่น ตอบสนองต่อการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
เพื่อประโยชน์ทางด้าน ความยั่งยืน ความมั่นคงทางด้านพลังงาน และสนับสนุนมาตราการลดโลกร้อน

ดังนั้น ภาครัฐจึงมีความมุ่งมั่น ส่งเสริมให้คนไทยใช้พลังงานทดแทน แทนการผลิตกระแสไฟฟ้า ในรูปแบบพลังงานฟอสซิล
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะในปัจจุบันเป็นอันมาก และจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจุบันประเทศไทย ยังคงขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ที่ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อันเกิดจากการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทำให้เกิดความต้องการการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโต แต่การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ยังคงมีข้อจำกัดในหลายด้าน ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีและทรัพยากรที่จำเป็นในการลงทุน

เพื่อเปลี่ยนผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบเดิมมาสู่การผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วิสัยทัศน์/Vision

มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ค้นคว้าเทคโนโลยีต่างๆ และออกแบบเพื่อความเป็นเลิศทางด้านพลังงานทดแทนและเพื่อพัฒนาประสิทธิผลที่จะได้รับ อันก่อให้เกิดความยั่งยืนทางพลังงาน

พันธกิจ/Mission

สร้างองค์กรให้มีความกระชับ มีความยืดหยุ่นสูง เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารจัดการ
ควบคุมการบริหารจัดการภายใต้หลักการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย คุ้มค่า
ค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความคุ้มค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า คู่ค้า เพื่อสร้างเครือข่ายพลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว

เรามีบริการอะไรบ้าง

เราคือผู้นำด้านระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย มีใบรับรองโดยวิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้า

รับติดตั้งและให้คำปรึกษา ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

ออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาครบวงจร พร้อมใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรโยธา และยังรับประกันนานถึง 2 ปี

บริการบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

บริการล้างแผงโซลาร์เซลล์ ตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

มีอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา จากแบรนด์ Huawei รวมทั้งแผงโซลาร์เซลล์จาก Celafilm

เราคือผู้นำด้านระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย มีใบรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรโยธา